آیا توانایی پرداخت بیل تیلفون خود را نداریم؟

 

 

آیا توانایی پرداخت بیل تیلفون خود را ندارید؟

پس موارد ذیل را باید انجام دهید:

اگر نمیتوانید بیل تیلفون خود را بپردازید، وحشت نکنید اما آن را نادیده هم تیلفونبیلنگیرید.

با کمپنی تیلفون خود تماس گرفته و در مورد گزینه های موجود صحبت کنید. اکثر اوقات ممکن است روی یک نحوهء پرداخت و یا کدام راه حل دیگر به توافق برسید.

از کمپنی تیلفون بخواهید که به دلیل تأخیر در پرداخت بیل، از شما پول اضافی نگیرد.

اگر بیل خود را پرداخت نکنید، کمپنی تیلفون می تواند خدمات خود را به شما قطع کند، به حالت تعلیق درآورد و یا به نحوی محدود کند. اما در اغلب موارد کمپنی تیلفون پیش از آنکه لین را قطع کند، باید حد اقل دو بار به صورت مکتوب به شما اخطار داده و برای حد اقل پنج روز کاری به شما مهلت دهد.

اگر لین شما قطع شده، به حالت تعلیق درآمده و یا محدود شده است، در آن صورت می توانید از کمپنی تیلفون در خواست تجدید نظر در تصمیم شان کنید.

اگر نمیتوانید با کمپنی تیلفون روی نحوهء پرداخت بیل به توافق برسید، درآن صورت باید با دادرس صنعت مخابرات (TIO) تماس بگیرید.

دادرس صنعت مخابرات (TIO) برای کسب و کارهای کوچک و منازل مسکونی که از کمپنی تیلفون و اینترنت در استرالیا شکایت دارند، بطور مستقل خدمات حل اختلاف ارائه میکند. این خدمات برای مشتریان مجانی است.

 آنها (TIO) قادر است به شکایات که به خدمات تیلفون و اینترنت مربوط میشود رسیدگی کنند. این خدمات شامل جمع آوری اسناد و یا اطلاعات مربوط به شکایات نیز میشود.

چگونه شکایت کنیم که شنیده شود؟

اطلاعات لازم را جمع آوری کنید:

این اطلاعات می تواند شامل بیل، تاریخچه پیغام های تیلفونی، تماس ها، اطلاعات مربوط به نقص تخنیکی، ضعف امواج گیرنده تیلفون و سرعت اینترنت باشد.

تصمیم بگیرید که از کمپنی تیلفون خود چه میخواهید:

برای مثال ممکن است بخواهید هزینه ای برداشته شود، مشکلی حل شود، و یا خسارت پرداخت شود.

با کمپنی تیلفون خود تماس گرفته شکایت کنید:

تماس میتواند از طریق تیلفون، از طریق وب سایت و یا از طریق ایمیل باشد.

حل و فصل شکایت:

کمپنی های تیلفون، باید تلاش کنند تا به شکایت شما در اولین تماس رسیدگی نموده و نهایتاً در عرض سه هفته مشکل تان را حل کنند. شکایت فوری باید در عرض 2 روز حل شود.

اگر شکایت شما حل و فصل نشد:

با دادرس صنعت مخابرات (TIO) تماس بگیرید.

نوت: معلومات مندرج در این صفحه بخشی از پروژهء ارتقاء سویهء آگاهی جامعه راجع به تیلفون و انترنت است که توسط (Australian Communications Consumer Action Network) تمویل میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *