ارگونومی درمحل کار

0
149

استفاده از کمپیوتر دردو دههء گذشته بیش ازحد روبه ازدیاد گذاشته است. این منجربه اختلاطات صحی ازجمله مشکلات طبی چشم ها و بینایی گردیده است. باید متذکرشد که مشکلات حاصل شده درچشم ها با استفاده از کمپیوتر به طور موقتی بوده و میتوانند جلوگیری گردند.

 ارگونومی یا شرایط کاری با ویژگی ها ونیاز های انسانی در محل کار ضرورت به ارزیابی های مکرر دارد تا اینکه بتوان درساحه کار بدون هیچ نوع اختلال به وظیفه ادامه داد. با وجود موجودیت هدایت ها و نورم ها کارمندان وکارگران به اختلاطات صحی مقابل میگردند. یکی ازاین اختلاطات کشیدگی چشم ها در ساحهء کار دراثر استفاده مکرر و دوامدار از کمپیوتر میباشد. ساختمان چشم ها توانایی بیش ازحد نظاره کردن به صفحهء کمپیوتر را ندارند. در گذشته وظایف یک کارمند دردفاتر شامل یک تعداد فعالیت ها از قبیل نوشتن درروی کاغذ، چاپ کردن، تایپ کردن و نظم دادن مکتوب ها ودوسیه ها در محل مختلف بود یعنی اینکه نگاه کردن به صفحه کمپیوتربه صورت دوامدار وجود نداشت و همچنان آن همه حرکت ها به قسمت های مختلف بدن به شمول چشمها موقع میدادند تا اندازه به اصطلاح تفریح کنند. اما برعکس درعصر کمپیوتر قسمت زیاد کارهای دفتری روی کمپیوتر اجرا میگردد و کارمند حتی موقع بلند شدن از جا نداشته و به صورت دوامدار به صفحهء کمپیوتر نگاه میکند.

 یک تعداد عوامل دیگردر ساحهء کارنیز سبب افزایش مشکلات درچشم ها و بینایی میگردند. این عوامل شامل استفاده از کولر، تشعشعات حاصله ازوسایل برقی به شمول کمپیوتر، ذرات حاصله از کاغذ وغیره آلوده کنندگان محیط کاری میباشند. استفاده کنندگان کمپیوتر به تعداد کمترومحدود پِلک زدن مصاب میباشند ودر نتیجهء این عامل چون چشمها به صورت افقی به صفحه کمپیوتر مینگرند در نتیجه سطح کره چشم زیادتربه ساحهء آزاد مواجه میگردد وخشکی چشم را بار میآورد.

عوامل مساعد کننده

عوامل که سبب تشوشات چشم وبینایی در نتیجهء استفاده از کمپیوترمیگردند شامل اینها اند:

   مشاهدهء تصاویر غیر واضح و اهتزازدار-۱

 مشاهدهء مکرر تصاویر ویا نوشتار کوچک  -۲

 مشاهدهء مکرر صفحهء کمپیوترکه انعکاس دهنده باشد -۳

استفاده ازکمپیوتردرساحه که درعقب کمپیوتر نورپرداز بسیار قوی وجودداشته باشد -۴

نشستن به مقابل صفحهء کمپیوتریا بسیار نزدیک ویا بسیار دور -۵

 نگاه کردن به صفحهء کمپیوتر به مدت طولانی ومتواتر بدون وقفه -۶

کار درزمانی که شخص مشوش باشد  -۷

شواهد زیادی موجود است که دلالت به مصابیت چشمها به مشکلات موقت اما بااهمیت میکنند که درمجموع این مشکلات چشم وبینایی را بنام سندرم کمپیوتری چشم مینامند. مشکلات موقت چشم که درنتیجهء استفاده از کمپیوترشامل این ها اند:

خشک شدن چشم ها –

کشیده شدن چشم ها و بینایی مغشوش  –

سوزش، خارش و اشک دادن چشم ها  –

عدم توانایی دیدن رنگ ها به صورت موقت  –

چشم های خسته و تخریش شده  –

اعراض دیگر برعلاوهء اعراض بینایی مانند سردردی، درد شانه، گردن و کمر نزد همچو اشخاص دیده میشوند. این اعراض در نتیجهء کوشش شخص به منظور اصلاح کردن اعراض بینایی مانند مغشوش بودن تصویربا خم شدن به طرف پیشرو وتحت فشار آمدن مفاصل شانه و گردن. این اشخاص همچنان درمعرض خطرمصابیت به مشکل فشار داخل چشم یا گلوکوما قرردارند. شواهد نشان داده است اشخاصی که به مدت هشت ساعت در روز به صورت مکرربا کمپیوتر کارمیکنند و به صفحهء کمپیوترنگاه میکنند واین عمل برای پنج سال دوام کند، تقریباً دودرصد چانس مصابیت به مرض گلوکوما را دارند.

چگونه میتوان ازمشکلات چشم ها در نتیجه استفاده ازکمپیوتر جلوگیری کرد؟

طرق متعددی وجود دارد که کارمندان در دفاتر ویا اشخاص انفرادی که به صورت مکرردرمقابل صفحهء کمپیوتر قراردارند چشمان خودرا محافظه کنند. این طریقه ها شامل اینها اند:

شخص باید مطمین باشد که صفحهء کمپیوترهمواراست و تصاویرحروف نوشتاری به صورت واضح دیده شده میتواند وعلاوه برآن روشنایی صفحهء قابل تغییر باشد.

ارگونومی چشمها باید درنظر گرفته شود، یعنی این که فاصله بین چشمها وصفحهء کمپیوتر باید درحدود چهل وپنج تا هفتادوپنج سانتی متر باشد. همچنان صفحهء کمپیوتر باید درزاویهء نوددرجه با کلکین اطاق قرارداشته باشدو کوشش گردد تا هیچگاه صفحهء کمپیوتر درمقابل ویادرعقب کلکین و چراغ قرارداده نشود.

  کاهش درروشنایی زننده یا تشعشع خیره کننده باید صورت گیرد. این نوع روشنایی زمانی یوجود میآید که صفحهء کمپیوتردرمقابل کلکین طوری قرارداده شود که عقب کمپیوترطرف کلکین باشد دراین حالت یک تفاوت مطلق در روشنایی صفحهء کمپیوتروروشنایی کلکین از نظر تقابل کانترست بوجودمیآید که خودباعث کشش چشم ها میگردد زیرا چشمها کوشش میکنند تا با دو روشنایی متفاوت مطابقت کنند. درنتیجه این سبب خستگی چشمها، سردردی و کاهش بینایی میگردد.

میتوان با یکتعداد اقدامات درساحهء کارویا منزل از روشنایی زننده حاصله ازتفاوت کانترست جلوگیری کرد:

نصب کردن پرده درکلکین اگروجودنداشته باشد

نصب کردن صفحهء تاریک ویا سیاه درعقب کمپیوتر

تنقیص وتنظیم روشنایی عمومی در دفترویا اطاق کار

انتخاب رنگ های تاریک برای میزوچوکی دفتربه منظور تنقیص انعکاس تشعشعات زننده

انتخاب ویا تغییردرنوع چراغ دردفتر، زیرا چراغ های متفاوت روشنایی متفاوت عرضه میدارند مانند چراغ های سودیم و چراغ های مرکیوری

استفاده ازصفحه های ضدانعکاس تشعشعات زننده

تنظیم روشنایی عمومی درداخل اطاق، البته کارهای مختلف روشنایی متفاوت ضرورت دارند مثلآ قدم زدن روشنایی بیشترضرورت ندارد برعکس نوشتن و خواندن به روشنایی زیاد و مناسب ضرورت دارد. البته روشنایی زیاد به اندازه نباشد که سبب انعکاس زننده شده وچشمها کشیدگی پیدا کنند. روشنایی درداخل دفتر ویا اطاق کار به اندازه مناسب عیار ساخته شود.

توقف کار به صورت وقفه یی نزد افرادی که به صورت مکرربه صفحهء کمپیوتر نگاه میکنند. داکتران چشم قاعده  ۲۰/۲۰/۲۰را توصیه میکنند. یعنی این که بعداز هر بیست دقیقه کاربا کمپیوتر به یک طرف ویا شی دیگر به فاصله بیست فیت یا شش متر برای مدت بیست ثانیه نگاه شود. افرادی که اضافه تربه تماس کمپیوتراستند باید بعدازهردوساعت برای مدت پانزده دقیقه وقفه یا استراحت داشته باشند.

تمرینات عضلات چشم باید به صورت منظم اجرا گردد. چون نگاه کردن به صفحهء کمپوتر به صورت افقی صورت میگیرد چنانچه قبلآ ذکر کردیم که این حالت سبب خشکی چشمها میگردد. بناءً تمرین عضلی چشم ها ضروری است. مفیدترین تمرین همانا چشمک زدن است. این تمرین سبب میگردد که عضلهء چشم به حرکت بیاید و همچنان سطح چشم را مرطوب نگهمیدارد که واضحآ از خشکی چشم جلوگیری میکند.

استفاده ازعینک به عوض عدسیه های تماسی باید صورت گیرد زیرا عدسیه های تماسی سبب میشود تا اعراض خشکی چشم شدید ترگردند چون پلک زدن یا چشمک زدن نمیتواند سطح چشم را مرطوب نگهدارد.

علاوتآ از قطره های مرطوب کنندهء چشم استفاده گردد.

صفحهء کمپیوتررا پایینترازسطح چشم به حالت افقی قرار داده شود دراین صورت چشمها به مسیر پایین به صفحهء کمپیوتر نگاه میکند که به این صورت از خشکی چشمها جلوگیری میگردد.

چشمک زدن یا پلک زدن به صورت مکرر نیز مفید است.

نوشیدن تقریبآ دولیتر آب ومایعات در روز نیز میتواند کمک کننده باشد.

معاینهء چشمها به صورت منظم هرسال باید صورت گیرد و باید به داکتر معالج این اظهارگردد که از کمپیوتر به صورت دوامداراستفاده میگردد تادرصورت توصیهء عینک تصمیم درست اتخاذ گردد.

وهمچنان هدایت و توضح کامل در مورد استفاده از کمپیوتر و همچنان عواقب استفاده مکرر از کمپیوترو درمورد چگونگی از انکشاف اعراض کشیدگی چشمها و خشکی چشم ها برای کارمندان دفاتر صورت گیرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here