جراحت های ورزشی     

 

 

       ‌                                                                               طوری که از نام آن پیداست جراحت های ورزشی در زمان فعالیت ورزشی اتفاق میافتند. این جراحت ها میتوانند دراثر استفاده بیش از حد یک بخشی ازبدن ویا در نتیجهء تصادم آنی بوجود آید. تصادم های آنی درجریان ورزش های مانند هاکی روی یخ، رگبی ، فتبال و ورزش های رزمی ویا دفاعی در نتیجهء تماس جسمی وبا چانس زیاد تماس آنی با شدت زیاد بوجود می آیند. البته تماس با بازیکن دیگر ویا با سطح زمین ویا شیء جامد دیگر و در نتیجه واردشدن قوهء زیاده از حد صورت میگیرد. قوهء زیاده ازحد اضافه تر سبب جراحت دست ها وپاها ومفاصل میگردند، جراحت ها شامل کبودی جلد درنتیجهء پاره شدن اوعیهء خون تحت جلد ومنتشرشدن خون دربین نسج، کشش جلد دراثرضربهء جدی وکشش عضله، جراحت مفصل دراثر فشار وقوهء زیاد بالای وترعضلی اضافه ترازتوانایی آن، زخم در نتیجهء پاره شدن جلد، شکسته شدن استخوان، جراحت ناحیهء سرو صدمه دیدن حجرات دماغ، جراحت ساحهء ستون فقرات و صدمه به سیستم عصب مرکزی، دردهای شدید عضلی درنتیجهء تصادم درجریان بازی که میتواند با مساژدادن تا اندازه رفع گردد ، میباشند.    متأسفانه جراحت های ناحیهء سر، ستون فقرات و نخاع شوکی از جمله جراحت های وخیم به شمار رفته و عواقب متأثر کننده دارند. این نوع جراحت ها سبب میشوند تا مشکلات مزمن در ساحهء دماغ و ستون فقرات بوجود بیايند و همچنان باعث ازدیاد چانس خودکشی در میان آسیب دیدگان گردند. این مشکلات مزمن که بنام حالت انسفالوپتی مزمن یاد میگردد در نتیجهء صدمات متواتر به ناحیهء سروگردن و همچنان نخاع شوکی درجریان ورزش های همچون بوکس و دیگر ورزش های رزمی وفتبال نوع آسترالیایی ایجاد میگردد.  انسفالوپتی مزمن به شکل انکشافی بوده و به دو نوع بوجود میآید: نوع اول که از اثر ضربات مکرر به سرو نخاع شوکی بوده و اعراض وعلایم نشان میدهد. نوع دوم بدون اعراض وعلایم میباشد.

جراحت های حجرات نرم وشكنند

زمانی که حجرات نرم صدمه می بینند یک تعداد مواد کیمیاوی دراین حالت ازاین حجرات افراز میگردند که سبب میشوند تا عکس العمل التهابی بوجود آيد. عکس العمل التهابی با درد، تورم، سرخ رنگ شدن ساحه، گرم شدن ساحه و از دست رفتن وظیفهء آن ناحیه شناسایی میگردد. در نتیجه صدمه به حجرات، اوعیهء ساحهء پاره شده و سبب خون ریزی در ساحه میگردد. در نتیجه پروسهء التیامی بدن خونریزی در ساحه قطع میگردد و حجرات مرده درساحه به شکل اثر از صدمه باقی میمانند. پروسهء التهابی اولین مرحله التیام یابی ساحهء صدمه دیده كه دراثر ضربه های مکرر در جریان بازی های ورزشی بوجود میآید میباشد. هرگاه پروسهء التهابی در مراحل ابتدایی اضافه از حد باشد این منجرمیشود تا این پروسه به مدت طولانی ادامه یابد وپروسهء  دوباره برگشت وظیفهء ساحهء صدمه دیده به تعویق میافتد. بنابرین هدف تداوی جراحت های ورزشی سرعت بخشیدن پروسهء التیامی با کوتاه ساختن مدت یا دوره مرحلهء التهابی میباشد.

وقايه وجلوگيری از جراحت های ورزشی

یکی از طریقه های کاهش خطر جراحت ورزشی حرکت های گرم کننده پیش ازآغاز ورزش ثقیل ویا سنگین میباشد. اما تا اندازه معتقدین به باورکامل این را نمیپذیرند زیرا گرم کردن و آماده کردن عضلات بدن و همچنان مفاصل چندان در جلوگیری از جراحت های ورزشی در بازی های بسیار شدید مانند بوکس ویا فتبال رول ندارد. اما حرکت های مقدماتی میتوانند تا اندازه از جراحت های عمیق و بزرگ مفاصل وتا اندازه هم عضلات جلوگیری کند. حرکت های مقدماتی به صورت تدریجی آغازگردیده كه بعداً سرعت حرکات اضافه میگردد و به تعقیب آن ورزش پلان شده آغاز میگردد. گرم کردن عضلات و مفاصل بدن را آماده میسازد تابه پیام های عصبی بهترومصون ترجواب بدهد. به طور مثال یک ورزشکاربه منظور دویدن به شکل تدریجی به دویدن آهسته آغاز میکند تا اینکه ضربان قلب به شکل تدریجی ازدیاد یافته و جریان خون سریع میگردد. البته باید خاطرنشان ساخت که برای هرنوع ورزش حرکت های مقدماتی و گرم کننده مناسب آن ورزش باید صورت گیرد. حرکت های مقدماتی و گرم کننده سبب آماده کردن ورزشکاراز نظر جسمی وروحی میگردد. تأثیرمستقیم انجام حرکت های مقدماتی و گرم کردن عضلات شامل آزادشدن هورمون ادرينالین، افزایش ضربان قلب به صورت طبیعی، توانایی آکسیجن که با سرعت زیادتر و مقدار زیادتر به همهء نواحی بدن برسد، افزایش مایع سانوویل که در مفاصل موجود میباشد که این مانع اصطکاک سطوح مفصلی میگردد، ازدیاد کارآیی مفاصل، کم شدن لزوجیت خون، ازدیاد حرارت عضلات، وسیع شدن شریانچه ها و بهترشدن تقبض عضلی میباشند.

جلوگیری از جراحت های ورزشی دراطفال اهمیت بسزایی داراست زیرا این جراحت ها سبب میشوند تا اطفال اضافه تراز بزرگسالان از نظرروحی متأثرشوند ، بنابراین اطفال باید با طریقه های جلوگیری ازاین جراحت ها آگاه باشند. تقریباً سالانه درحدود یک ملیون و سی وپنج هزارطفل درجهان در شفاخانه ها درارتباط به جراحت های ورزشی تحت تداوی قرارمیگیرند. نکات عمده در مورد وقایه و جلوگیری از این جراحت ها در اطفال شامل اینها اند: اطفال باید در مورد ورزش مورد علاقه شان به صورت مکمل آگاهی داشته باشند و موارد جلوگیری از جراحت در آن نوع ورزش هارا به صورت حتمی از مربی ورزشی خود بیاموزند. نزد اطفال حرکت های مقدماتی وگرم کردن سبب میشود تا جریان خون سریع شده که این خود باعث میگردد مقدار زیاد مواد مغذی به عضلات برسند که نتیجتاً ازیاد انرژی را بار میآورد. اطفال باید مجهز با وسایل محافظوی ازقبیل محافظه کننده های دندان، زانو، ناحیهء تناسلی وغیره باشند. همچنان اطفال به صورت متواتراز آب ونوشیدنی های ضروری در جریان ورزش برخوردار باشند تا به خشکیدن آب بدن مواجه نگردند و بالاخره کمک های اولیهء ضروری را بدانند تا در موقع ضرورت از آن استفاده نمایند.

تداوی

تداوی جراحت های ورزشی به صورت مقدماتی در ظرف پنج روز اول شامل كاهش دادن علايم التهابی ساحهء صدمه ديده ميباشد. بنداژهای فشاردهنده به اندازهء زياد دربين ورزشكاران حرفه يی و آماتور طرفدار دارند. اين بنداژها ميتوانند از يك طرف در كاهش جراحت های ورزشی كمك كنند و از طرفی هم درسرعت بخشيدن التيام جراحت های ايجاد شده تأثيرگذارباشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *