درباره ما

کمک به هموطنان خاصتاً کسانی که که به تازگی وارد استرالیا شده برای دسترسی به خدمات مانند مسکن، صحت جسمی و روانی، رفاه اجتماعی، خدمات حقوقی، موضوعات فامیلی، تحصیلات و سایر خدمات

.همکاری در خانه پری فورمه ها، دریافت و ارسال ایمیل و نامه و اماده سازی درخواستی ها

.معرفی مراجعین به نهادهای مربوطه برای دریافت خدمات

.چاپ و نشر کتاب “راهنمای خدمات” به زبان های دری و پشتو

 – : راه هایی ارتباط با ما