مرض سمارقی مهبل

 

 

این مرض که موسوم به( تِرَش) است معمولا در ناحیهء تناسلی خانم ها بوجود میآید و مسبب اصلی آن میکروب های سمارقی موسوم به کاندیدا میباشند. دراین مرض مکروب های مفیدهء ساحه با تعداد بی اندازه زیاد مکروب های سمارقی کاندیدا تبدیل میگردد ودر نتیجه سبب تخریش آن ساحه میگردد. علامهء بسیار معمول مرض خارش بسیار شدید ناحیه میباشد. البته علایم دیگر ازجمله سوزش وازدیاد دفعات ادرار نزد مریض و همچنان درد درجریان مقاربت جنسی و سرخ رنگ شدن ساحه و خارج شدن مواد سفید رنگ جامدویا مایع بدون بو نزد مریض مشاهده میگردد. شدت این اعراض قبل از دورهء عادت ماهانه خانم افزایش میابد.

 به صورت معمول تعداد مکروب های سمارقی در ناحیهء تناسلی مونث کم بوده اما تعداد آنها نزد خانم های که درفعالیت های جنسی اضافه روی دارند بیشتراست. عوامل مساعد کنندهء این مرض، مصاب بودن به مرض شکر، اخذ ادویهء انتی بایوتیک ، ویا مرض ایدز وحامله بودن میباشند. همچنان اخذمقدار زیاد بوره و قند نیز میتواند زمینه را مساعد بسازد، اما عدم توجه به حفظ الصحه ناحیهء تناسلی برای ایجاد مرض تثبیت نگردیده است. تقریبآ  هفتادوپنج درصد از خانم ها در طول حیات یک باربه امراض سمارقی در ناحیهء تناسلی مصاب میگردند. هفتادوپنج درصد از خانم ها سال یک بار به مرض مبتلا میگردند و پنج درصد از خانم ها دریک سال سه بار به این نوع امراض مکروبی مصاب میگردند. مکروب های سمارقی دومین نوع معمول مکروب ها بعداز مکروب های باکتریایی میباشند که سبب التهاب ناحیهء تناسلی نزد خانم ها میگردند. تعداد واقعات مرض سمارقی مهبل به صورت واضح معلوم نیست زیرا این مرض کمتر راپورداده میشود و همچنان به صورت روزمره بدون معاینات لبراتواری تشخیص میگردد.

اسباب مرض

مرض سمارقی مهبل ذریعهء نوع مخصوص مکروب سمارقی معروف به کاندیدا البیکانس بوجود میآید. به صورت معمول مکروب های سمارقی به تعداد محدود در نواحی دهن، سیستم هضمی و تناسلی بدون به وجود آوردن هیچ نوع مشکل وجوددارند. علت افزایش تعداد مکروب های سمارقی در نواحی مذکور تا هنوز تثبیت نگردیده اما یک تعداد عوامل فرضی در زمینه وجود دارند، از جمله اخذ ادویهء انتی بایوتیک که سبب تنقیص مکروب های مفیدهء ساحه گردیده که به صورت عادی مسؤول ایجاد توازن مکروب های سمارقی در ساحه میباشند. البته اخذ ادویهء جلوگیری از حاملگی در ایجاد مرض سمارقی رول ندارد. در جریان حمل هورمون ایستروجن سبب ازدیاد مکروب های سمارقی میگردد. دراین جریان تعداد کاندیدا البیکانس افزایش میابد و امکان عود مرض سمارقی در جریان حاملگی وجود دارد. عواملی مانند ازدیاد تعداد دفعات مقاربت جنسی و نوع پوشیدن زیرپوشی در ایجاد مرض رول ندارند.

 امراض شکرو ایدز سبب ایجاد شرایط مساعد برای انکشاف مرض سمارقی میگردند. البته مرض شکرکه به صورت منظم اداره شده باشد مرض سمارقی را انکشاف نمیدهد و امراضی که درنتیجهء تضعیف سیستم دفاعی بوجود میآیند مانند ایدز زمینهء مساعد برای انکشاف امراض سمارقی را بوجود میآورند. درایجاد مرض سمارقی مهبل نه تنها کاندیدا البیکانس رول دارد بلکه مکروب های سمارقی دیگر به فیصدی کمتر نیز رول دارند. به همین دلیل خط اول دفاعی یا تداوی بعضاً ناموفق میباشد که این حالت اکثراً درنزد مریضان که سیستم دفاعی بدن شان متأثراست اتفاق میافتد.

اعراض مرض

به صورت معمول خارش ساحه از جمله اعراض بارز مرض میباشد.  دیگر اعراض شامل تخریش ساحه، سوزش، درد در جریان ادرار ودر جریان مقاربت جنسی و خارج شدن مواد جامد ویا مایع سفید رنگ بدون بومیباشند. همچنان موجودیت التهاب ساحهء تناسلی در جریان مرض واضح میباشد. علایم موجود در جریان مرض سرخ رنگ شدن ساحه، پاره شدن جلد ساحه، تورم و در حالات شدید موجودیت زخم های موضعی درساحه میباشد که حالت اخیر دلالت به موجودیت دیگر مکروب ها از جمله آنهایی که سبب امراض سرطانی ساحه میگردند میکند.

تشخیص وعود مرض

موجودیت مکروب کاندیدا البیکانس توأم با التهاب ناحیه یکی از معتبرترین طرق تشخیص این مرض میباشد. تشخیص مرض به سه طریق صورت میگیرد: معاینهء نمونه از ساحه توسط مایکروسکوپ، کشت نمونه و ارزیابی جینیتیکی. تشخیص مرض به صورت عموم به دو شکل تقسیم میگردد. نوع مغلق و نوع غیرمغلق. درنوع غیرمغلق عامل مرض همانا کاندیدا البیکانس است ومرض تنها چهار مرتبه در یک سال ممکن به وقوع بپیوندد واعراض بسیار خفیف نمایان میسازد وهمچنان عامل دیگری از قبیل ضعف سیستم دفاعی مریض وجود ندارد. در نوع مغلق مرض عامل مرض برعلاوه کاندیدا البیکانس دیگر مکروب های سمارقی نیز رول دارند، تعداد دفعات مرض اضافه تراز چهار مرتبه در یک سال با اعراض شدید همراه با التهاب ساحه ویکجا بودن با حاملگی ویا مرض شکر و یا امراض که درنتیجهء ضعف سیستم دفاعی بوجود میآیند، میباشد.

تقریبا  بیست درصد از خانم ها دریک سال ممکن چهارمرتبه یا اضافه تربه این مرض مصاب میگردند. این حالت را عود ویا بازگشت مرض مینامند. عود مرض معمولاً در نتیجهء عکس العمل سیستم دفاعی به مقابل تجمع تعداد نارمل مکروب های سمارقی درساحهء تناسلی میباشد که حالت التهابی وتورم ساحه را بوجود می آورد.

تداوی مرض

تداوی مرض شامل استفاده ازادویه که درداخل ساحهء تناسلی گذاشته میشود و برای سه تا شش روز (هرروز یک مرتبه) وهمچنان اخذ تابلیت فلوکونازول یک مرتبه از طریق فمی (دهن) صورت میگیرد. در حالات شدید سه روز بعداز مرتبهء اول یک تابلیت دیگر فلوکونازول اخذ میگردد. دربیست درصد از واقعات، تداوی با این ادویه نتیجه نمیدهد وهرگاه در ظرف هفت تا چهارده روز اعراض مرض برطرف نگردد تداوی موفقانه نبوده است ودلیل آنست که ممکن عامل مرض مکروب سمارقی نبوده بلکه مکروب های باکتریایی نیز میتوانند سبب اعراض مشابه (مخصوصاً خارج شدن مواد از ناحیه تناسلی) گردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *