مرض عضلی قلبی

مرض عضلی قلبی یا کاردیومایاپتی عضلات قلب را مصاب میسازد. اکثراً مرض عضلی قلبی بطن چپ قلب را که  بزرگترین قسمت قلب بوده وخون را به دیگر نواحی بدن پمپ میکند زیادتر مصاب میسازد. البته یک تعداد ازحالات دیگرنیزعضلهء قلبی را مصاب میسازند اما مرض عضلی قلبی لایه مایوکاردیوم را متأثر میسازد. در مجموع چهارنوع مرض عضلی قلبی وجود دارد. مرض عضلی قلبی توسعوی، مرض عضلی قلبی ضخیم شدن جداربطین، مرض عضلی قلبی مانعوی و مرض عضلی قلبی که مختص به بطن راست قلب بوده و ارتباط به ریتم غیر نارمل قلبی دارد. عدم کفایهء عضلات قلبی معمولا در نتیجه یا جریان حالات دیگر مانند فشار بلند خون، مرض شریان های اکلیلی قلب و امراض وال های قلب بوجود میآید، اما بوجود آمدن امراض عضلی قلبی به صورت ابتدایی بسیار نادر است. تخمین گردیده است که در پنجصد نفر درآسترالیا یک نفر به مرض عضلی قلبی مصاب میگردند و معمول ترین مصابیت به نوع توسعوی میباشد.

عوامل مساعد کننده وانکشاف مرض

به صورت عموم عوامل مساعد کنندهء مرض عضلی قلبی نامعلوم است اما در بعضی حالات مرض عضلی قلبی مربوط به یک تعداد عواملی میشوند که دراینجا آنها را نام میبریم.

 – مرض عضلی قلبی توسعوی با این عوامل همراه میباشد:

 ارثیت: تقریبا در بیست درصد از واقعات مرض به شکل ارثی انکشاف میکند. امراض مکروبی مانند التهاب عضلهء قلب میتواند این نوع مرض را با خود داشته باشد. الکهول و دیگر دخانیات وهمچنان بعضی ادویه های که در کیموتراپی استفاده میگردند میتوانند مرض عضلی قلبی توسعوی را بارآورند. همچنان امراض شش ها، امراض عضلی همگام با این نوع مرض عضلی قلبی بوده میتوانند.  مرض عضلی قلبی نوع ضخیم شدن عضله تقریبآ پنجاه درصد به صورت ارثی بوجود میآید که معمولاً تنها کافی است تا جین مسؤول ازیکی ازوالدین به طفل شان به ارث برده شود. این نوع مرض با دیگر امراض ماند سندروم نونن و فریدریک میتواند همراه باشد. دو نوع دیگر مرض عضلی قلبی نیز با امراض دیگر مخصوصآ امراض شش ها همراه میباشند.

زمانی که مرض عضلی قلبی پییشرفته میشود به مرور زمان سیستم ریتم قلبی را متضرر میسازد که درنتیجه ریتم کشنده تلاطم بطینی یا وینتریکیولار فیبریلیشن را بوجود آورده و سبب مرگ آنی میگردد همچنان عدم کفایه قلبی را نیز بوجود آورده که ضرورت به معاوضهء قلبی میگردد.

اعراض وعلایم ومعاینهء کلینیکی مرض

درزمان معاینه داکتر معالج درمورد دیگر اعضای فامیل معلومات جمع آوری میکند و همچنان میپرسد که آیا کدام شخص دیگراز اقارب نزدیک سکتهء قلبی ویا مرگ آنی داشته است. هریک از انواع مرض عضلی قلبی اعراض عدم کفایهء قلبی راست ویا چپ را نشان میدهند وهمچنان ریتم قلبی نیز متضرروغیرمنظم میگردد. اعراض عدم کفایهء قلبی راست شامل خستگی، تورم پاها و دلبدی میباشند. اعراض عدم کفایهء قلبی چپ شامل کسالت، نفس کوتاهی در جریان حرکت سریع وازطرف شب میباشند. از طرف دیگر ریتم غیرنارمل قلبی به اشکال ضربان سریع قلب، ضعف و کسالت وسرگنسی تبارز مینماید. مرض عضلی قلبی توسعوی با نفس کوتاهی آغاز میگردد که اکثراً آن را نتیجهء التهاب شش ها میشمارند که اشتباه است ونوع ضخیم شدن جدار بطین قلبی اکثراً با درد قسمت وسط سینه آغاز میگردد که با آنجاینا مغالطه میگردد. در معاینهء کلینیکی داکترسیستم قلبی وعایی را کاملا ارزیابی میکند ازجمله گوش دادن به آوازهای قلب و تشخیص دادن آوازاضافی قلبی که مختص به مرض عضلی قلبی است وهمچنان مشاهدهء پاها که در نتیجهء عدم کفایهء قلب راست (طرف راست قلب) بوجود میآید البته این دراثر کارنکردن نارمل طرف راست قلب بوجودمیآید که منجربه تجمع مایع وخون درانساج و ساختمان پا گردیده و تورم را ایجادمیکند. داکتر معالج با لمس کردن ورید های گردن ارزیابی فشارغیرنارمل در این ورید ها  که دلالت به مرض عضلی قلبی میکند معاینه را انجام میدهد.

تشخیص وعواقب مرض

تتشخیص مرض با انجام اکسری ناحیهء سینه و گراف قلبی و همچنان معاینه تلویزیونی قلبی که دربارهء ساختمان و فعالیت قلب گزارش میدهد گذاشته میشود. عواقب مرض نظر به نوع مرض تا اندازه متفاوت است. نوع توسعوی عواقب متأثر کننده دارد تقریباً پنجاه درصد از مصابین در ظرف یک سال از بین میروند بیست وپنج درصداز مصابین اضافه تر پنج سال زندگی میکنند و مرگ انها از اثر عدم کفایهء فلبی و ریتم غیر نارمل وکشندهء قلبی است. نوع ضخیم شدن جدار قلبی تقریبآ از سه تا پنج درصد در بزرگسالان و شش درصد در اطفال مصاب دراثر مرگ آنی از بین میروند. گرچه انکشاف و عواقب این نوع مرض ارتباط میگیرد به جین مسؤول که جین مختص بوجودآورنده مرض عواقب مرض را وخیم تر میسازد.

 عواقب نوع مانعوی بسیاروخیم است زمانی که با مرض امایلویدوزس قلبی همراه باشد در این صورت عود مرض حتی بعد از معاوضهء قلبی شخص مصاب را درمدت یک سال بعد از تشخیص ازبین میبرد. نوع چهارم ویا نوع مختص به طرف راست قلب به مرگ آنی منجرمیگردد زیرااین نوع تا زمانی که پیشرفته نباشد اعراضی از خود نشان نمیدهد.

تداوی مرض

دیگرخصوصیات مرض ازجمله عدم کفایهء قلبی میتوانند تداوی مشخص خودرا دریافت کنند اما تداوی قطعی مرض همانا معاوضهء قلبی است به استثنای نوع مختص به طرف راست قلب. البته معاوضهء قلبی در حالت های بسیار پیشرفته مرض صورت میگیرد اما طوری که ذکرگردید عود مرض بعد از معاوضه امکان دارد. تداوی اعراض مرض از جمله عدم کفایهء قلب وریتم غیرنارمل قلبی، درد وسط سینه و خستگی با ادویه صورت میگیرد.عوامل طرززندگی مثلاً جلوگیری از اشتراک در ورزش ها و تمرینات ثقیل در نوع مرض عضلی قلبی ضخیم شدن جدار بطین در نظر گرفته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *