ميزوتليوما

0
142

سرطان شش از اثر اسبستوس را بنام ميزوتليوما ياد ميكنند. اين نوع سرطان شش بسيار نادراما كشنده است. اين سرطان در حجرات ميزوتليوم كه اكثر لوايح اعضای داخلی بدن به شمول ششها را ميپوشانند ديده ميشود. علت عمدهء مصابيت همانا مواجه شدن اين حجرات به مواد كيمياوی اسبستوس ميباشد. ساحهء معمول مصابيت در شش ها پوش خارجی ششها و جدار داخلی قفس سينه است، اما ميتواند در ساحه های مانند جدار داخلی‌ بطن، پوش خارجی قلب و پوش خارجی خصيه ها ديده شود. اكثر مصابين به نوع از انحا به مواد كيمياوی اسبستوس (به صورت تنفسی ،‌ و ازطريق فمی) مواجه شده اند. اين همه درحالتی است كه شخص با اين مواد سروكار داشته است، چه به صورت شغلی و با غير شغلی. حتی هرگاه لباس های شخص مصاب توسط شخص ديگر مثلآ عضو فاميل شسته شود، چانس مصابيت اين شخص به مرض ميزوتليوما بلند است. سگرت كشيدن ارتباط مستقيم در مصابيت به مرض ميزوتليوما ندارد اما چانس مصابيت به مرض را ازدياد ميبخشد.

اسباب واتفاقات مرض
سروكار داشتن به مواد كيمياوی اسبستوس علت عمدهء بروز و انكشاف سرطان شش نوع ميزوتليوما ميباشد. با وجوديكه ارتباط مستقيم و قوی ميان ميزوتليوما واسبستوس موجود است در بعضی مصابين اين مرض هيچ نشانه از اسبستوس را نميتوان دريافت كرد و اين مصابين حتی به اسبستوس به هيچ صورتی مواجه نشده اند. در بعضی از واقعات ديگر تشعشعات مواد كيمياوی مانند توريم دايوكسايد و سيليكيتس ميتوانند مسبب باشند و همچنان ويروس سيمين 40 كه عجالتآ در حيوانات تثبيت گرديده اما نزد انسان ها تا هنوز تثبيت نگرديده كه ميتواند به شكل غير مستقيم باعث انكشاف ميزوتليوما گردد.
مدت مواجه شدن به مواد اسبستوس كه در نتيجه سبب انكشاف مرض ميشود ميتواند كوتاه باشد. به طور مثال يك تا سه ماه سروكار داشتن به اين مواد ميتواند مرض را بوجود آورد. اما از زمان مواجه شدن با مواد اسبستوس و ايجاد مرض ميتواند از 30 تا 40 سال باشد و هيچگاه كمتراز 15 سال نميباشد. طوريكه گفته شد افرادی كه به مواد اسبستوس چه از طريق وظيفوی وچه به صورت غيرمستقيم مواجه شده اند ميتوانند در خطر مصابيت به مرض باشند. حتی ترميم و از نوسازی منازل كهنه كه قبل از سال های 1980 آباد شده اند و چون در اين منازل اسبستوس در ساختمان آنها بكار رفته است ميتواند چانس مصابيت به ميزوتليوما را ازدياد بخشد.
باوجوديكه تعداد واقعات راپورداده شده در 20 سال اخير روبه افزايش است اما ميزوتليوما بسيار به ندرت اتفاق ميافتد. اتفاقات مرض درهر كشور متفاوت است كه از يك اتفاق در يك مليون نفر در كشور تونيسيا (كه مركز آن شهر تونس است) و كشور موراكو (كه شهرمراكش يكی از شهرهای بزرگ آن است) تا به زيادترين اتفاق مرض يعنی 30 اتفاق در يك مليون نفردركشورهای آستراليا، انگلستان و بلجيم به مشاهده رسيده است. به منظور مقايسه سرطان شش دراثرسگرت كشيدن يك هزارنفردر يك مليون نفراست كه نمايان گر نادر بودن سرطان شش نوع ميزوتليوما ميباشد. اين مرض اضافه ترنزد مردها اتفاق ميافتد اما به صورت مساويانه درهرسن نزد خانمها و مردها انكشاف نموده ميتواند.

اعراض وعلايم مرض
اعراض و علايم مرض شايد تا 40 سال بعد از نخستين بار مواجه شدن به اسبستوس نمايان گردد. كوتاهی نفس، سرفه كردن و درد در ساحهء سينه در نتيجهء تجمع مايع در جدار خارجی شش ها از جمله اعراض معمول و اوليه مرض ميباشند. اعراض ميزوتليومای كه در جدار بطن بروز كرده باشد شامل تورم بطنی ودرد های بطنی در اثر تجمع مايع در جدار بطن ميباشد. ديگر اعراض اين نوع ميزوتليوما شايد شامل انسداد روده ها، علقه شدن خون، كم خونی و تب باشد. هرگاه سرطان به نواحی ديگر سرايت كرده باشد اعراض آن ميتوانند درد در ساحه، مشكل بلعيدن وهمچنان تورم در ساحهء گردن و صورت باشند.
در ميزوتليومای كه در ساحهء شش ها انكشاف ميكند برعلاوه اعراض مانند سرفه كردن، نفس كوتاهی و خون در بلغم، در حالات بسيار شديد مرض مريض شايد كتله های سرطانی را درساحه نشان دهد. اين افراد مصاب شايد علايم موجوديت هوا در جدار محافظوی ششهاوهمچنان عدم كفايهء ششها را متظاهر بسازند. ميزوتليوما ميتواند به نواحی ديگر بدن سرايت كند. در واقعات بسيار شديد مرض اعراض عمومی شامل:
علقهء خون در وريد ها كه ميتواند سبب آمبولی گردد.
خونريزی شديد در چندين عضو بدن
انكشاف زردی
پايين بودن اندازهء شكر خون
آمبولی در شش ها در نتيجهء علقهء خون در شريان های شش ها
ميزوتليوما به استخوان ها، دماغ و غده های ادرينال سرايت نميكند. تومورهای ميزوتليوما تنها در يك شش ايجاد و انكشاف ميابد.

تشخيص مرض
معاينهء اكسری سينه تشخيص ابتدایی مرض را ميگذارد. تشخيص ميزوتليوما تا اندازه مشكل است زيرا اعراض آن مشابه به اعراض ديگر انواع سرطان شش ميباشند. طبق معمول تشخيص مرض با بررسی تاريخچهء طبی مريض آغاز ميگردد. گمان بر موجوديت ميزوتليوما با تثبيت شواهد تماس يا مواجه شدن با اسبستوس اضافه تر ميگردد. متعاقبآ معاينه فعاليت شش ها صورت ميگيرد. در معاينهء اكسری ضخيم شدن جدار شش ها دلالت بر مواجه شدن به اسبستوس ميكند. معاينهء سی تی اسكن و ام آر آی نيز صورت ميگيرد. هرگاه مقدار زياد مايع در جدار خارجی شش تجمع كرده باشد معاينهء سايتوپتالوجی صورت ميگيرد و هرگاه حجرات سرطانی در اين معاينه دريافت نگردد اين دلالت بر عدم موجوديت ميزوتليوما نميكند اما ممكن زيادتر دلالت بر موجوديت امراض ديگر همچون توبركلوزوعدم كفايهء قلبی كند. بايوپسی يا برداشتن حجرات يا پارچه از ساحهء مصاب تشخيص قاطع مرض را ميگذارد. بالاخره معاينهء اميونوكيمستری برای تشخيص تفريقی ميزوتليوما از انواع ديگر سرطان های شش انجام ميابد.

تداوی وعواقب مرض
پيش بينی مرض بسيار ناراحت كننده است. اگرچه پيشرفت قابل ملاحظه در مورد تداوی ميزوتليوما صورت گرفته است اما عواقب مرض چندان خوشبينانه نميباشد. به صورت معمول هرگاه مرض در مراحل اوليهء آن تشخيص گردد عواقب آن مطمـئنآ قناعت بخش ميباشد. سن وسال مريض و نوعيت ميزوتليوما در پيش بينی مرض رول دارد. تداوی مرض طبق معمول شامل جراحی، تشعشعات، اميونو تراپی و كيموتراپی ميباشند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here