و طرز كار آن  مصنوعی Pacemaker

قلب به صورت طبيعی دارای مرکز توليد پيام های برقی است كه نتيجتآ سبب تقبض و انبساط قلب ميگردد. (برای سهولت کار، مرکز تولید پیام های برقی قلب را پی ام می نامیم.) زمانی كه پی ام قلبی دچاراختلاطات و نارسایی گردد پی ام مصنوعی راه تداوی وعلاج همچون مشكل است.

پی ام مصنوعی يك وسيلهء طبی‌است كه وظيفهء اساسی آن تنظيم ضربان وريتم قلبی است. البته ضربان قلبی يا اينكه بنابر مشكل در پی ام قلبی كه به صورت مناسب سريع نميباشد ويا بنابر بندش در جريان پيام های برقی در سيستم ارتباطی برقی قلب مختل ميگردد. پی ام های كه اخيرآ توليد گرديده اند قابليت پروگرام شدن در خارج از قلب را داشته و داكتر معالج قلبی ميتوانندآن را نظر به ضرورت شخص مريض عيار بسازد. سال 1889 آغاز نظريهء ساختن پی ام مصنوعی بود و بعدآ به تدريج انكشاف وتغيیرات متعدد در ساختار پی ام بوجود آمد كه تا هنوز هم كوشش در رفع كمی و كاستی آن باوجود معاصر بودن آن در جريان است. اخيرآ در سال 2013 كمپنی های متعدد كه پی ام های مصنوعی را عرضه ميدارند اعلان كردند كه پی ام به اندازه و شكل تابليت مولتی ويتامين در حال ساختن است كه ميتواند از طريق كتيترهای پا بدون ضرورت به طريقه های تهاجمی موجود نصب گردد. در نومبر 2014 اولين مريض قلبی در شهر آلاسكا در آمريكا كوچكترين پی ام را كه توسط كمپنی ميدترونيك توليد گرديده و بنام مايكرا مسمی است اخذ كرد. پی ام مصنوعی تقريبآ درظرف نيم قرن گذشته مليون ها شخص مصاب به عارضهء برقی قلب را معاونت كرده است. معمولآ اشخاص مصاب به عارضهء برقی قلب كه بنام ریتم غیرعادی قلبی ياد ميگردد از اين وسيله مفاد برده اند.

پی ام يك وسيلهء طبی محفوظ و مؤثر بوده كه در قسمت بالایی سينه، پايینتر از استخوان ترقوه تحت جلد نصب ميشود و سيم های ارتباطی آن از طريق وريدهای بزرگ ساحه به قلب وصل ميگردد. پی ام پيام های برقی را از طريق سيم های ارتباطی به قلب ميرساند. يك قلب سالم پيام های برقی توليد كرده كه سبب انقباض وانبساط عضلات قلبی ميگردد. هرگاه پی ام قلبی نتواند به صورت منظم و به سرعت مناسب پيام های قلبی را توليد و آن را انتقال دهد و يا اينكه در سيستم انتقالی اين پيام ها بندش موجود باشد شخص مصاب اين چنين عارضه به پی ام مصنوعی احتياج پيداميكند. پی ام مصنوعی تنها جای پيام های برقی ناقص را پرميسازد و به سيستم برقی و فعاليت آن دخالت نميكند. پی ام مصنوعی ساختمان های كوچك به اندازهء ساعت های جيبی‌بوده كه از مواد كيمياوی تايتنيم ساخته ميشود وبا انساج و عضلات بدن انسان توافق كامل داردو بدن در مقابل آن عكس العمل نشان نميدهد. اين آله در داخل خود بطری دارد كه به وسيله آن فعاليت ميكند و اين بطری برای 8 تا 10 سال دوام ميكند. البته دوام بطری نظر به عوامل مختلف متفاوت ميباشد وشخص دارنده پی ام حد اقل دو مرتبه در سال برای ارزيابی فعاليت پی ام به داكتر مراجعه ميكند كه در هر مرتبه داكتر در مورد فعاليت پی ام و اينكه بطری برای چه مدت ديگر دوام ميكند معلومات ميدهد. بطری پی ام بی اندازه از نگاه تخنيكی پيشرفته است زيرا به صورت ناگهانی مانند بطری موتر ازكار نميافتد و در همه زمان از اولين روزتا اخير به صورت كامل فعال است و در ارزيابی های متعدد بعدی معلومات مكمل در مورد بطری بدست میآيد و زمانی كه بطری نزديك به اين است تا از فعاليت باز بماند مدت كافی در دست خواهد بود تا تعويض گردد. زمانی كه بطری رو به اتمام است چون ساحهء بزرگ پی ام را بطری اشغال كرده بنآ پی ام تبد يل ميگردد و پی ام جديد به سيم های كه قبلا در قلب نصب است وصل ميگردد. اما در صورتی كه سيم های مخصوص پی ام تخريب گرديده باشد اين سيم ها نيز تبدیل ميگردد. تبديل كردن پی ام نظر به نصب آن در ابتدآ بسيار به وقت كم انجام ميابد و حتی ميتواند در وقت ملاقات روزمره توسط داكتر مربوطه صورت گيرد.

نصب پی ام در ابتدآ ممكن ترسناك و آزاردهنده باشد اما برای داكتران معالج يك طريقهء عادی و روزمره به حساب ميآيد. داكتران اين طريقه را عملیهء تهاجمی كوچك مينامند زيرا ساحهء جلدی كه در آن پی ام تحت جلد نصب ميگردد به اندازهء كوچك بازميگردد. در روز نصب پی ام داكتر مريض را كاملآ بیهوش نميسازد بلکه تنها ادويهء خواب آور و مسكن تطبيق ميگردد و حتی شخص ميتواند بيدار باشد اما نميتواند ساحهء را كه داكتر بالای آن كار ميكند ببيند. بعد از اينكه داكتر ساحهء كوچك جلد را قطع كرد پی ام را تحت جلد قرار ميدهد و سيم های مربوطه را از طريق وريد های ساحه به قلب انتقال ميدهد. نصب كردن سيم ها به قلب مدت بيشتر از نصب پی ام را ميگيرد. پيشرفت سيم از ساحهء پی ام تا قلب توسط ماشين اكسری ويديویی كه بنام فلوروسكوپ ياد ميگردد مشاهده و كنترول ميگردد. نصب سيم به قلب ساده است اما چون بعضی از قسمت های قلب پيام های برقی را بهتر انتقال ميدهند بناءً نصب اين سيم ها درآن قسمت ها وقت بيشتر راگرفته و داكتر برای يافتن آن نواحی از آلهء موقت دستی‌ استفاده كرده و پيام های برقی موقتی را ارسال ميكند تا ببيند آن قسمت قلب چه عكس العمل نشان ميدهد. در اين زمان اعضای ديگر در اين گروپ مصروف امتحان كردن سيم در آن ساحه ميباشند وداكتر همگام با آنها ساحهء مؤثر را رديابی ميكنند. بعد از دريافت ساحهء مؤثر سيم درساحه نصب گرديده و طرف ديگر آن به پی ام وصل ميگردد و جلد پاره شده دوخته ميشود. تمام اين طريقه ممكن دوتا سه ساعت را دربر گيرد، كه اين همچنان ارتباط ميگيرد به اين كه آيا يك ويا دو سيم نصب ميگردد. هرگاه مشكل در دستگاه توليد كنندهء پيام های برقی دردهليز قلبی باشد شخص مصاب يك سيم ضرورت ميداشته باشد كه اين سيم در بطن راست ويا دردهليز راست نصب ميگردد زيرا بطين قلبی هميشه انقباض وانبساط دهليزی را تعقيب ميكنند. هرگاه بندش در سيستم انتقال اين پيام ها موجود باشد دوسيم نصب ميگردد: اول آن در دهليز راست و ديگر آن در بطن راست. در بعضی حالات ضرورت به سه سيم ميافتد: يكی‌ در دهليز راست، دوم در بطن راست و سوم در بطن چپ. اين حالت در صورتی است كه شخص مصاب به عدم كفايهء قلبی باشد.

پی ام های معاصر وظايف متعدد دارند. وظيفهء ابتدایی آن نظاره كردن ضربان و ريتم قلبی بوده، زمانی كه ريتم قلبی توسط پی ام در دورهء زمانی معين شناسايي ويا احساس نگردد، پی ام پيام برقی مناسب را به قلب ارسال كرده و سبب تحريك عضلهء قلبی گرديده ، كه در نتيجه سبب انقباض عضله قلبی ميگردد. اين احساس و تحريك توسط پی ام به صورت منظم و دوامدار ادامه پيدا ميكند. به صورت عموم پی ام درحال انتظار بوده و زمانی كه ريتم قلبی را احساس نميكند فعاليت ميكند. بعضی اشخاص صد در صد به فعاليت پی ام ضرورت دارند و بعضی اشخاص به صورت موقتی‌ به فعاليت پی ام احتياج دارند.

شخص آخذهء پی ام چند روز ضرورت دارد تا از عملیهء جراحی‌ نصب پی ام دوباره به حالت عادی برگردد و تا چند هفتهء ديگر ميتواند به كارهای روزمره ادامه دهد. البته قابل ذكر است به مدت 6 هفته بعد ازنصب پی ام باید از برداشتن وزن خودداری نمايد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *