چرا مبلغ بیل برق، زیاد است؟

0
225

معلومات مندرج در این صفحه به شما کمک میکند هرگاه بیل برق تان زیادتر از مبلغی باشد که توقع می کردید دلایل آنرا درک نموده و با کمک کمپنی برق، مبلغ بیل را در وقت معین پرداخت کنید. در این صفحه، چهار دلیل برای این مسأله ذکر شده است:
افزایش قیمت
کمپنی برق ممکن است که قیمت برق را بلند ببرد و مصرف برق تان با دو نرخ قدیمی و جدید محاسبه شود که به آن pro-rata گفته میشود. هر دو نرخ قدیمی و جدید باید به صورت علیحده در بیل نوشته شود.
اگر شما قرارداد ثابت با کمپنی برق امضا کرده اید، بر اساس قانون، کمپنی برق قیمت را هر 6 ماه بلند برده میتواند، مگراینکه بیل تان ماهوار باشد.
اگر قرارداد ثابت ندارید، قیمت ها هر وقت تغییر کرده میتواند مگر آنکه قیمت برای یک زمان مشخص در یک حد معین، تثبیت شده باشد.
اگر میتر هوشمند دارید، کمپنی برق باید افزایش قیمت را حداقل در 20 روز رسمی قبل از اینکه بلند بردن قیمت به شما اطلاع بدهد. اگر میتر هوشمند ندارید، افزایش قیمت در بیل بعدی درج می شود.

باقیداری قبلی
بعضی اوقات کمپنی برق بخاطر مشکلات اداری، بیل را دیرتر از وقت معین برای مشتری روان میکند. بنابراین ممکن است مبلغ بیشتر از یک دوره سه ماهه را شامل شود. ( به طور مثال بیل 6 ماهه به جای 3 ماهه برای مشتری فرستاده میشود).
احتمال دیگر آنست که کمپنی برق برای مصارف قبلی، پول کم از شما گرفته و متباقی پول بیل های قبلی در این بیل شامل شده باشد.
علاوتاً اگر بیل قبلی را پرداخت نکرده اید یا کمپنی برق پولی را که پرداخت کرده اید دریافت نکرده، مبلغ بیل قبلی به بیل بعدی اضافه می شود.
بر اساس قانون، کمپنی برق باید تمام باقیداری قبلی را در بیل درج نموده و آنها را تشریح کند. علاوتاً کمپنی برق باید برای پرداخت باقیداری قبلی به مشتری زمان بیشتر بدهد. ( به طور مثال اگر باقیداری قبلی تان مربوط به سه ماه باشد باید برای پرداخت آن، سه ماه به شما وقت داده شود بدون آنکه سود از شما گرفته شود.
برای بیل هایی که دیتر از وقت معین برای مشتری روان شده، اگر مشتری تقصیرکار است ( مثلاً اگر مشتری کار غیر قانونی کرده یا میتر را قابل دسترسی نساخته) کمپنی برق مجبور نیست برای پرداخت باقیداری تان به شما وقت بیشتر بدهد.
اگر کمپنی برق تقصیرکار باشد و بخاطر اشتباه در سیستم اداری، بیل را در وقت معین برای تان روان نکرده، بر اساس قانون، کمپنی برق فقط میتواند باقیداری نه ماه قبل را از شما مطالبه کند. به عبارت بهتر، مشتری مجبور نیست باقیداری مربوط به قبل از نه ماه گذشته را بپردازد.
اگر اشتباه به خاطر موضوع دیگری است ( به طور مثال اشتباه توسط شرکت های توزیع کنندهء برق) کمپنی برق کننده ی برق فقط میتواند باقیداری دوازده ماه قبل را از شما مطالبه کند.

شامل نشدن تخفیف
بعضی اوقات به دلیل اشتباه کمپیوتری یا کهنه شدن معلومات تخفیف که شما مستحق آن هستید در بیل شامل نمی شود. اگر کارت تخفیف دارید با کمپنی برق تماس بگیرید و خود را مطمئن بسازید که تخفیف در بیل شما شامل شده است.
اگر بر طبق قرارداد، درصورت پرداخت بیل تا موعد بیل، به شما تخفیف داده میشود ( به طور مثال 10% تخفیف) و شما بیل را دیرتر از موعد پرداخت کنید، به شما تخفیف داده نمی شود. ممکن است اقسام دیگر تخفیف نیز وجود داشته باشد. قرارداد یا پلان خود را بررسی کنید تا خود را مطمئن بسازید که تمام حق و حقوق تان به شما داده میشود.

بیل تخمینی و بیل دقیق
تغییر در مبلغ بیل بیل ممکن است بخاطر محاسبهء تخمینی بیل باشد. بر اساس قانون، کمپنی برق میترتان را باید حداقل یک بار در هر سال بخواند. میترهای برق قدیمی بعد از سه ماه و میترهای گیس قدیمی بعد از دو ماه خوانده می شوند.
اگر میتر خوانده نشده باشد، در بیل کلمه Estimatedیا حرف E در کنار نمبر میتر نوشته میشود.
هرچند برخی بیل ها تخمینی هستند، مشتری فقط پول مقدار انرژی که مصرف کرده را پرداخت می کند. وقتی کمپنی برق میتر را میخواند مبلغ بیل بعدی را بر اساس نمبر میتر تنظیم میکند و اگر شما بیشتر از مقدار تخمینی، برق استفاده کرده اید، باید مقدار اضافی پرداخت کنید ولی اگر کمتر از مقدار تخمینی، انرژی مصرف کرده اید، پول اضافه که قبلاً دادهاید به شما پس داده می شود.
میتر هوشمند به طور منظم مصرف برق را می خواند و اطلاعات به صورت اتومات به کمپنی برق فرستاده می شود. اگر اخیرا میتر هوشمند برای تان نصب شده، مبلغ بیل اول شما بعد از نصب میتر ممکن است زیاد باشد بخاطری که براساس نمبر میتر است نه محاسبهء تخمینی.

افزایش مصرف برق
اگر وضعیت فامیلی تان تغییر کرده و یا بیشتر از گذشته برق مصرف مصرف می کنید مبلغ بیل تان ممکن است بلند برود. این تغییرات شامل مصرف فصلی ( به طور مثال کولر در تابستان و بخاری در زمستان)، افزایش تعداد افراد فامیل به شمول مهمانها) و یا مصرف بیشتر در وقت تعمیر و نوسازی خانه می باشد.
سامان های برقی و گیسی نیز در افزایش مبلغ بیل رول دارند. سامانهای جدید، قدیمی یا سامانهایی که مؤثریت ندارند ممکن است گیس یا برق زیاد مصرف کننند.
برای بررسی و بهبود متودهای مصرف، بیل های قبلی را بازخوانی کنید. بر اساس قانون شما می توانید معلومات مربوط به بیل های قبل را از کمپنی برق بخواهید. اگر برای اولین بار این معلومات را از کمپنی تقاضا میکنید و یا اگر معلومات را برای رسیدگی به شکایت نیاز دارید کمپنی برق نباید از شما فیس بگیرد.
در صورت تقاضا کمپنی برق باید به مشتری راجع به مؤثریت استفاده از انرژی، مشوره بدهد. بیشتر کمپنی های برق معلومات مفیدی دربارهء صرفه جویی در مصرف انرژی در سایت انترنتی شان دارند.
باشندگان ایالت ویکتوریا برای گرفتن مشوره و راهنمایی در بارهء بیل برق به آدرس انترنتی زیر مراجعه کرده ..میتوانند.: www.switchon.vic.com.au

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here