معلومات دربارهء واکسین کرونا

اداره امور اجناس معالجوی متشکل از دانشمندان و داکتر های مجرب میباشد که تمام واکسن ها و اکثر دوا ها را برای استفاده در آسترالیا، تنظیم و تائید میکند. این اداره واکسن کرونا را از نظر کیفیت ،‌ ایمنی و تاثیر آن قبل از استفاده بررسی میکند. واکسن کرونا بدن شما را قادر میسازد که…

معلومات بشتز