معلومات دربارهء انرژی خورشیدی

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   امروزه استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق خاصتاً در کشورهای پیشرفته بسیار عام است. نگرانی راجع به اینکه نیرو گاه های برق که با سوخت های عادی برق تولید میکنند باعث آلودگی محیط زیست و تشدید پدیدهء گرمایش زمین می شوند و همچنین قیمت…

معلومات بشتز