مشکلات توازن بدن

مشکلات توازن وقتی احساس میشود که شما زمانی که ایستاده ویا نشسته استید واحساس سرگنسی میداشته باشید.  البته مشکلات توازن آسایش وامور روزمره را برهم میزند. همچنان برهم خوردن توازن سبب افتیدن شده و نهایتاً این باعث شکستگی استخوان ودیگر جراحت ها میگردد. در مجموع تقریباً عامل طبی ویک تعداد عوامل دیگر سبب برهم خوردن…

معلومات بشتز

انتانات گوش وسطی Otitis media

انتانات گوش وسطی Otitis media انتانات یا مکروب های قسمت وسطی گوش بنام التهاب گوش وسطی نیز یاد میگردد. طوری که در شماره های قبلی آرمان درباره علل مختلف مشکلات توازن بدن نوشتیم، اینبار یکی از علل دیگر این مشکل التهاب گوش وسطی میباشد. این التهاب توسط ویروس ها ویا باکتری ها در طرف داخلی…

معلومات بشتز

مراقبه Meditation

مراقبه Meditation میدیتیشن که معمولاً پیشینهء بسیارزیاد دارد در نواحی مختلف جهان خیلی رایج است و مردم برای رفع خستگی جسمی و ذهنی ازمراقبه استفاده میکنند. در دنیای امروزی بااین همه شروشور وسر وصدا تشوشات روانی ازدیاد میابد. تحقیقات نشان داده است که مراقبه اضافه ترازرفع معمولی تشویش مفیداست. تعداد زیاد طرق مراقبه ایجادگردیده وهرکدام…

معلومات بشتز

 Spinal canal stenosis تنگی نخاعی

تنگی نخاعی  Spinal canal stenosis تنگی نخاعی یکی از اسباب عمده مشکلات توازن بدن میباشد. ستون فقرات درخودیک بسته یاستونی از استخوان های مهره ماننداست که دراستوارنگهداشتن بدن رول عمده دارد. همچنان ستون فقرات به ما توانایی میدهدتا خودرا دور بدهیم. رشته های عصبی از میان هرفقره این ستون بیرون شده و نواحی مختلف بدن…

معلومات بشتز

مرض پارکنسون Parkinson disease

مرض پارکنسون Parkinson disease درارتباط به مشکل توازن بدن دراینجا از یکی از بیست نوع مشکل طبی که سبب برهم خوردن توازن بدن میشوند (مرض پارکنسون) یادآورمیشویم. این مرض یکی ازانواع انکشافی اختلاطات سیستم عصبی میباشد که اشخاص مسن را بیشتر مصاب میسازد. درابتدا این مرض توام با تشوشات حرکت میباشد یعنی حرکت شخص مصاب…

معلومات بشتز

التهاب گوش داخلی Labyrinthitis

التهاب گوش داخلی Labyrinthitis درداخل گوش دو رشتهء عصبی است که احساس شنوایی و توازن را به دماغ انتقال میدهد و متعاقبآ هدایات دماغ را دراین ارتباط به گوش انتقال میدهد.هرگاه یکی ازاین رشته ها التهابی گردد سبب ایجاد لابرینتایتس میشود. این حالت سبب برهم خوردن توازن، دلبدی وازدست دادن شنوایی میگردد. سرگیچه شکلی از…

معلومات بشتز

سکته مغزی Brain Stroke

سکته مغزی Stroke هرگاه اوعیه خون در دماغ پاره میشود و خونریزی ایجاد میشود ویا جریان خون دریکی از اوعیه خون دماغ مسدود گردد این حالت بنام سکته مغزی یاد میگردد. پاره شدگی و یا انسداد اوعیه دماغی هردو سبب میشوند تا مواد غذایی و مخصوصاً آکسیجن به حجرات مغز نرسند. هرگاه آکسیجن به حجرات…

معلومات بشتز

سرطان چیست

Fast traslate Icon translate سرطان چیست سرطان بیماری حجرات است که واحد تشکیل دهندهء انساج و اعضا و جوارح بدن هستند. وقتی برنامهء رشد و تکثیر حجرات بدن بی نظم شده و از کنترول خارج شود، سرطان پدید می آید. حجرات غیرعادی و سرطانی میتوانند انساج مجاور را مورد هجوم قرار داده و حتی به…

معلومات بشتز