افراط گرایی خشونت آمیز

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate تروریزم و اقدامات خشونت بار ناشی از افراط گرایی دینی یکی از مهمترین چالش های دنیای امروز است و استرالیا نیز از این امر مستثنی نیست. یکی از نگرانی های عمدهء جامعهء استرالیا گرایش نوجوانان و جوانان مسلمان به مفکوره هایی بنیادگرایانه و افراطی است که…

معلومات بشتز