آیا در پرداخت بیل برق مشکل دارید؟

 

اگر تا وقت مشخص شده قادر به پرداخت بیل تان نیستید، باید با کمپنی برق تماس بگیرید. در زودترین وقت به آنها اطلاع دهید در غیر این صورت ممکن است مصارف اضافی که شامل فیس قطع و وصل مجدد می باشد درپی داشته باشد.
بر اساس قانون، کمپنی برق باید توان مالی شما را ارزیابی کند و کوشش کند با شما در مورد پرداخت بیل به توافق برسد. آنها نمی توانند بدون دادن فرصت برای پرداخت بیل، برق شما را قطع کنند.
کمپنی برق ممکن است به شما زمان بیشتر برای پرداخت بیل بدهد. اگر در پرداخت بیل مشکل دارید می توانید از کمپنی برق درخواست کنید که به شما اجازه بدهد بیل تان را با قسط پرداخت کنید. قسط بندی کردن بیل شامل بیل های آینده نیز میشود و باید بر اساس توان مالی شما تنظیم شود.
در صورتیکه مشکلات شما طولانی مدت باشد، کمپنی برق باید برای کمک به شما برنامه و پلان داشته باشد که شامل راهنمایی دربارهء کمکهای دولتی می باشد. برای معلومات بیشتر با کمپنی برق تماس بگیرید.
وقتی کمپنی برق توان مالی شما را در پرداخت بیل ارزیابی میکند، کمپنی باید موضوع بررسی خانه تان را از نظر مؤثریت صرفه جویی در مصرف برق مدنظر بگیرد. علاوتاً باید در زمینهء صحبت با یک مشاور مالی مستقل به شما راهنمایی کنند.
بنا به درخواست شما، کمپنی برق باید معلومات در مورد همهء تخفیف هایی که مستحق آن هستید به شمول کمک پولی دولت برای پرداخت بیل ها ارائه دهد. همچنین در این زمینه با نمبر تیلفون معلومات تخفیف های دپارتمان خدمات اجتماعی 1800658521 به تماس شوید و یا به سایت www.dhs.vic.gov.au مراجعه کنید.
به یاد داشته باشید، اگر در پرداخت بیل برق مشکل دارید، با کمپنی برق تماس بگیرید. اگر قبلاً به کمپنی برق اجازه داده اید پول بیل را از حساب بانک یا کارت تان کسر کند، کمپنی برق به صورت اتومات کل مبلغ را در روز تعیین شده از حساب تان میگیرد مگر اینکه شما آنها را از قبل باخبر کنید. اگر پول کافی در حساب تان موجود نباشد ممکن است بانک و کمپنی برق شما را جریمه کنند.
اگر راجع به پرداخت بیل برق به مشوره ضرورت دارید با “مانی هلپ” به نمبر 1800007007 به تماس شوید تا به شما معلومات مالی مجانی و محرمانه راجع به پرداخت بیل، باقیداری و مصارف دوام دار داده شود.
بر اساس قانون شما میتوانید راجع به اینکه بیل ها به صورت متواتر برای تان فرستاده شود (یعنی بیل برق در کمتر از سه ماه و بیل گیس در کمتر از دو ماه) با کمپنی برق مذاکره کنید. شما می توانید درخواست کنید تا بیل ها به صورت ماهوار برایتان فرستاده شود. این کار به تنظیم بودجهء شما کمک می کند و مبلغ هر بیل (در مقایسه با بیل های سه ماهه) کمتر می باشد. همچنین راجع به فیس اضافی برای بیل های متواتر و شرایط دیگر آن از کمپنی برق سوال کنید. I’ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *