و طرز كار آن  مصنوعی Pacemaker

Fast traslate Icon translate قلب به صورت طبيعی دارای مرکز توليد پيام های برقی است كه نتيجتآ سبب تقبض و انبساط قلب ميگردد. (برای سهولت کار، مرکز تولید پیام های برقی قلب را پی ام می نامیم.) زمانی كه پی ام قلبی دچاراختلاطات و نارسایی گردد پی ام مصنوعی راه تداوی وعلاج همچون مشكل است….

معلومات بشتز

و طرز كار آن مصنوعی Pacemaker

Fast traslate Icon translate قلب به صورت طبيعی دارای مرکز توليد پيام های برقی است كه نتيجتآ سبب تقبض و انبساط قلب ميگردد. (برای سهولت کار، مرکز تولید پیام های برقی قلب را پی ام می نامیم.) زمانی كه پی ام قلبی دچاراختلاطات و نارسایی گردد پی ام مصنوعی راه تداوی وعلاج همچون مشكل است….

معلومات بشتز